ALLT DIN ÅL BEHÖVER

DAN-EX, det mest sålda ålfodret i Europa. Det är särskilt utformat för denna högst värdefulla fiskart. DAN-EX-sortimentet är baserat på noggrant utvalda råvaror, allt för att tillfredsställa ålens speciella krav såväl vad gäller optimal smak – och därmed aptit – som optimal balans av näringsämnen. Råvarorna väljs ut för att uppnå optimal balans av näringsämnen och optimal smak för bästa aptit. Därmed kan DAN-EX ålfoder tillhandahålla både hög tillväxt och utmärkta odlingsresultat. DAN-EX-sortimentet har utvecklats i nära samarbete med våra kunder och vilar på flera års undersökningar och experimenterande vid BioMars center för forskning och utveckling.

Välj rätt foder

Det är viktigt att välja rätt foder beroende på produktionsstruktur och omfattning.

BÄSTA EKONOMISKA PRESTANDA

Ål odlas företrädesvis i kostnadsintensiva recirkuleringssystem. Det är avgörande att produktionen per m2 maximeras för denna värdefulla art för att man ska få lägsta fasta produktionskostnad per kilo, och därmed maximera ekonomisk prestanda.
BioMars ålfoder ger höga tillväxttal och låga foderkonverteringstal, vilket hjälper odlaren att uppnå högsta produktion och bästa ekonomiska resultat.

FODER FÖR ALLA STADIER

De näringsmässiga behoven varierar under ålens hela livscykel.
BioMars fodersortiment täcker de särskilda behoven under hela livscykeln, från glasål till skörd.
Det minsta glasålsfodret, Dan-Ex, hjälper till med övergången från levande foder till sammansatt kost och ger en god start under de utmanande första veckorna. Efter hand ökas foderstorleken i takt med ålens ändrade näringsbehov fram till den största storleken.

RECIRKULATIONSSYSTEM

Specialfoder för odling i recirkuleringssystem
Vid odling i recirkuleringssystem (RAS) ligger fokus på att maximera odlingsförhållandena, minska utsläppen av näringsämnen i vattenmiljön, minska vattenförbrukningen och ge odlaren hög biosäkerhet.
BioMars ålfoder är särskilt sammansatta för odlingar med recirkuleringssystem (RAS). De ger maximal foderprestanda och maximerar odlarens avkastning på investerat kapital.

PRODUKTSORTIMENT

STARTFODER

DEN OPTIMALA STARTEN

BioMars startfodersortiment täcker glasålens alla näringsmässiga behov. Sortimentet håller höga halter protein, balanserat aminosyror/fettinnehåll, vitaminer och mikronäringsämnen.
Tack vare den speciellt utvecklade sammansättningen, ger DAN-EX yngelfoder alltid utmärkt foderkonvertering, tillväxt och höga överlevnadssiffror. Genom att förbättra prestandan hos glasålen bidrar BioMars startfoder till ökad produktionslönsamhet.

Vår produktionsprocess betonar också fysikalisk kvalitet med noga kalibrerade storlekar samt avsaknad av damm. God fysikalisk kvalitet bidrar till att en ren och sund vattenmiljö för glasålen kan upprätthållas.

Startfoder

tillväxtfoder

ODLARNAS FOKUS PÅ FODERPRESTANDA

BioMars tillväxtfoder för ål är sammansatt med bara ett mål för ögonen: att maximera prestandan.
Genom att tillämpa de senaste rönen kring näring för ål och använda de bästa råvarorna med hög smältbarhet, ger våra foder låga foderkonverteringstal. Ett starkt fokus på smaklighet säkerställer maximalt foderintag och höga tillväxttal.
De låga utsläppen av avfallsprodukter gör att mer fisk kan odlas för en given biofilterstorlek, vilket också borgar för maximal produktion i recirkulationssystem.

tillväxtfoder

BioMar Retention Technology

P&S: Retention Technology (item, L pic.) SE

Prestationspotentialen hos ett foder beror i stor utsträckning på kunskap om bearbetningsprocessen.

Foder för fiskodling är ett paket koncentrerade näringsämnen och energi avsett att ge snabb, sund och kostnadseffektiv tillväxt samt en slutprodukt av högsta kvalitet.

Med hjälp av BioMar Retention Technology (BRT) har vi lärt oss att processförhållanden under själva foderproduktionen i hög grad påverkar fodrets struktur och fysiologiska egenskaper.

BRT fokuserar specifikt på näring relaterad till processteknik. Kunskapspaketet BRT garanterar maximal prestandapotential hos respektive fodersammansättning.

Tjänster

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm SE

BioFarm – mervärde för din verksamhet

Med BioFarm skapar BioMar mervärde för våra kunders verksamhet. Utifrån erfarenheter från fältet och forskningsdata och med stöd av beräkningsmodeller kan BioFarm-teamets tekniska rådgivare ge vägledning om lämpligt näringsinnehåll och utfodringsstrategier.

Att exploatera tillväxtpotentialen hos odlade arter via fodret var tidigare en flaskhals för lönsamt vattenbruk. Idag är våra foder optimerade för att potentiellt leverera en foderprestanda som till fullo kan utnyttja denna potential. 

BioFarm hjälper till när det gäller allmänna hälsofrågor, sjukdomsprevention och återhämtningsstrategier och uppmärksammar särskilt utmaningarna vid produktion av yngel i olika stadier och smolt. BioFarm-teamets medlemmar är specialiserade på odlingsteknik, recirkulationssystem, vattenkvalitet och energieffektivitet liksom på hållbarhet, miljöeffektivitetsanalys, livscykelanalys och bedömning av påverkan på miljön.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics

Logistik - Leverans av rätt foder till rätt plats i rätt tid

Vi strävar alltid efter att leva upp till vårt rykte att leverera effektiva logistiktjänster och att leverera rätt foder till rätt plats i rätt tid.

Samtidigt som vi gör detta, så fokuserar vi på att minimera vårt avtryck på miljön. Världens första lastfartyg som går på flytande naturgas (liquefied natural gas, LNG) som drivs av BioMar sedan 2012 är bara ett exempel på vår ambition att minsta påverkan på miljön.